• ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ SCRUBBER

  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ SCRUBBER

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ PE-HD

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ PE-HD

 • ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

  ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Industrial plastic solutions

Η εταιρία INDUSTRIAL PLASTIC SOLUTIONS LTD βρίσκεται στο χώρο των βιομηχανικών πλαστικών κατασκευών από ντο 2002. Τα τελευταία χρόνια στεγάζεται σε ένα χώρο 1500m2 εξοπλισμένο με σύγχρονα και πιστοποιημένα μηχανήματα.

Με το ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και με στρατηγικές εξωτερικές συνεργασίες είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο μας ζητηθεί.

Όλες οι κατασκευές σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη στο κατάλληλο μέγεθος, σχήμα και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος ζωής της κατασκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκολλητές καθώς και τα μηχανήματα που διαθέτουμε έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO και όλες οι κατασκευές γίνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα DVS.

07

Τα θερμοπλαστικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και είναι τα εξής Πολυπροπυλένιο PP- H, πολυαιθυλένιο PE -HD 100RC, PVC- C, PVC- U, PVDF, ECTFE, FEP, PFA κτλ.

Τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά σε

 • Αγωγούς-κανάλια βιομηχανικού εξαερισμού.
 • Απορροφητήρες.
 • Δεξαμενές αποθήκευσης (χημικών, καυσίμων, τροφίμων).
 • Δεξαμενές επιμετάλλωσης (γαλβανιστήρια).
 • Λεκάνες ασφαλείας χημικών.
 • Scrubber για την εξουδετέρωση χημικών αερίων.
 • Μονάδες εξουδετέρωσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.
 • Καμπίνες ηλεκτροστατικής βαφής.
 • Καμπίνες χημικών.
 • Επενδύσεις σε τσιμεντένιες ή μεταλλικές επιφάνειες.
 • Κτηνοτροφικές μονάδες.
 • Πισίνες.
 • Σωληνώσεις.
 • Φαρμακοβιομηχανίες (σωληνώσεις και υπερκάθαρα δίκτυα).

Επίσης, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαστε και στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων, θερμικών και ψυκτικών. Το εύρος των κολλήσεων που μπορούμε να επιτύχουμε, κυμαίνεται από 20mm ως και 1200mm .

Το πελατολόγιό μας είναι μεγάλο τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη, η διεύρυνση της δράσης μας και η συνέπεια και υπευθυνότητα προς τους πελάτες μας.


Industrial Plastic Solutions LTD

The Industrial Plastic Solutions LTD company has been on industrial plastic constructions sector since 2002. The company is located at a place of 1500m2 equipped with contemporary and certified machinery.

With our human resource, as well as strategic external collaborations, we can undertake and accomplish any project that we are asked.

All our constructions are designed according to the unique needs and demands of each client, at the appropriate shape, size and by using the suitable materials. In this way, we achieve the maximum lifetime of the construction.

It is worth mentioned that our welders and our machinery have all the necessary ISO certifications, and all the constructions that are made are based on the international DVS standards.

The thermoplastic materials that we use are from E.U. and are listed below:

Polypropylen PP-H, polyaithylen PE-HD 100RC, PVC-C, PVC-U, PVDF, ECTFE, FEP, PFA and more.

Our products can indicatively be used for:

 • Pipelines – channels for industrial ventilation/aeration
 • Absorbers
 • Storage tanks (chemicals, fuels, foods)
 • Plating tanks (galvanizing plants)
 • Safety tanks for chemicals
 • Scrubber for chemical’s neutralization
 • Units for industrial and urban wastes
 • Cabins for electrostatic paint
 • Cabins for chemicals
 • Covering for cement or metallic surfaces
 • Agriculture units
 • Swimming pools
 • Piping
 • Pharmaceutical companies (piping and ultra-pure systems)

In recent years, we are also active in the industrial insulation sector, thermal and coolant. The range of welding that we can achieve is from 20mm up to 1200mm. Our clientele is long, listed in the domestic market and abroad, as well. Our goal is the uninterrupted development, the expansion of our action and the consistency and responsibility towards our clients.